Саламат Авезов

| |

Бул ҳаял ушын жүдә әҳмийетли

Сана: 16.12.2016 11:22  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати  |  Ўқилди: 484Шарҳ 0

Мазалы тағамларды ҳәрқандай еркек те зор иштей менен жақсы көрип жейди. Бирақ, деген менен олардың ҳәммесиде бундай шийрин тағамлар ушын өз зайыбына миннетдаршылық сезимлерин билдире бермейди. Бир рәӯиятқа көре, дийқан ҳаял күнделикли жумыс күнине, үй-руӯызыгер ислеринен соң дастурханға бир баӯ пишен әкелип қойыпты. Шаңарағындағылар ҳайран болып оннан буның себебин сорапты. Ҳаял болса былай деп жуӯап берипти: «– Мен сизлердиң буған итибар беретуғыныңызды қаяқтан билиппен?» Қанша жыллардан бери сизлер ушын ҳәм ислеймен ҳәм аӯқат таярлайман. Бирақ, сонша ӯақыттан бери пишен емес, мазалы тағам жет отырғаныңызды бир жыллы сөз  бенен аңлатпағансызлар-ғо», – деген екен.

Демек, жуӯмақ: Бир-бириңизге өзиңиздиң миннетдаршылығыңызды билдирип туриң. Биреӯдиң маңлай терин, мийнетин қәдирлең!

Өзбек тилинен
Светлана Жалменова
аӯдармасы

«Қарақалпақстан жаслары» газетасы
22-декабрь, 2016-жыл №51-52 (7912)

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Поиск

Услуги

Главная страница сайта

Категории

Протянем друг другу руку помощи и поддержки


Вы знаете своя права?

Справочник

Учреждений и организаций работающих для людей с особыми потребностями в Республики Каракалпакстан

Сотрудничество

Б
л
и
ц
-
И
н
ф
о
р
м
а
ц
и
я

Полное имя и отчество: Авезов Саламат Юлдашевич.
Дата рождения: 1983 год 27 июль.
Место рождения: город Нукус.
Образование: Нукусский Филиал ТУИТ. Факультет Информационные технологии.
Специальность: Информатика и информационные технологии, Веб-дизайнер.
Знак зодиака: Лев.
Год рождения человека: Кабан.
Читайте дальше...

Go to Top