Саламат Авезов

| |

Маленький рассказы

 • Sariplang'an pullar

  Дата: 14.07.2019  |  Автор: Nishan Jalg'asbayev,  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  ‒ Men bergen 10000 so’mdi qayaqqa jiberdin' ‒ dedi o'gey ana g'a'zep penen mo'ldiregen ko'zlerinen tamshi-tamshi bolip jas tamil turg'an perzentine.

 • Song'i so'zler

  Дата: 14.07.2019  |  Автор: Nishan Jalg'asbayev  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Ayimxan tu's ko'rdi, tu'sine perishte endi ha'm og'an endi qalg'an o'miri dawaminda jigirma so'z so'ylese ma'ngilik du'nyag'a ra'wana boliwin uqtirdi.

 • «Әке болсам мейлими?»

  Дата: 23.02.2017 19:40  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Жумыстан қайтып асханада писир-қойдир қылып атырған Шаҳназа әйнек артынан еситилген пышықтың даўысына парўа да қылмады. Пышықтың мяуланған даўысы улыны менен араласып кетти. Шаҳназа әйектен қарап, улы пышықты сийпалап атырғаныны көрди-де урысып берди:

 • Бүлбүл ҳәм ғарға (Армиян халқ рәўияты)

  Дата: 17.02.2017 15:45  |  Автор: Светлана Жалменова  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Бир күни бүлбүл ҳәркүнгисинше теректиң шақасына қонып бүлбүлгөя даўсы менен ҳәрқыйлы намаға сайрап турса, қасына ғарға келип қонақлағанын да сезбей қалыпты.
  — Әй, бүлбүл сен усы жанға тийер намаларыңды сайраўдан шаршамадың ба? ‒ депти жағымсызланып. Буны еситкен бүлбүл таң қалып, ашыў ыза кернеп ғарғаға дарғәзеп пенен бақырыпты:

 • Қарар

  Дата: 30.01.2017 12:51  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Тина Милберн
  Ол азатлық есиклери жабылғаныны аңлады.
  Еркинликтен бир өмирге айырылды, енди оның тәғдири бийтаныс қолларда.
  Ол узақ-узақларға ушып кетиўини арзыў қылар еди. Ал буның имканы жоқлығыны билип турыпты.
  Ол күйеў таманға қарады ҳәм “турмысқа шығыў разыман”, деп сыбырлады.

 • Арўаҳ

  Дата: 24.01.2017 11:25  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Чарльз Энрайт
  Автоқәдеседе садыр болыўы менен ол ҳаққында ҳаялыма атыў ушын үйге асығыптым. Лекин ол мени еситпей атырғандай еди. Ол мени көрмеди де. Ол телевизорди қысты.
  Сол ўақыт телефон қоғыранды. Ҳаялым трубканы көтерди. Бирден оның шырайы бүришти ҳәм қатты жылап жиберди.

 • Әўметсизлик

  Дата: 18.01.2017 12:00  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Алан Е. Майер
  Өзиме келгенимде ҳәмме денем қақшап аўырып атырған еди. Көзимди ашып төбемде ийелип турған мийирибекини көрдим.
  — Мырза Фужима, – деди ол, – әўметиңиз бар екен. Еки күн алдын Хиросимаға атом бомбасы таслаған еди, сиз тири қалдыңыз.
  Оннан әстен сорады:

 • Ҳақыйқат излеп

  Дата: 12.01.2017 11:20  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Роберт Томпкинс
  Узақ қыдырыўлардан соң ол излегенини тапты. Қарабахана күлбе ишиндеги от қасында Ҳақыйқат отырар еди.
  Ол буншелли қартайған ҳәм жүзлери бүришкен кемпирди өмиринде биринши мәрте көрип турған еди.
  Ҳақыйқат сизсиз бе?

 • Емлеўханада

  Дата: 06.01.2017 10:47  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Барнаби Конрадеше
  Ҳаял машинаны оқтай ушытырып киятырған еди. Ишқилиб, үлгүлсе-еди.
  Лекин жанлантырыў ханасынан шығып келген шыпакердиң жүзине қарап ол ҳәммесини түсинди.
  Ҳаял өкирип жылап жиберди.
  — Аллертон ханым, – деди шыпакер, – өкпелемен. Ол сизди жүдә сүйеди екен. Жан берип атырған ўақытта “Сени сүйемен Мэри” деди.

 • Қудық

  Дата: 30.12.2016 19:26  |  Автор: Саламат Авезов  |  Категории: Кичик ҳикоялар

  Жеффри Уитмор
  — Сақ бол, ол оқталған, – деди еркек жатақханаға қайтып кирип.
  Ҳаял диванға сүйенди.
  — Зайыбыңды соның менен өлтирмекшисен бе?
  — Жоқ, Бул қәўипли, Жақсысы, қарақшы жаллайман.
  — Бәлким мени сени өлтириў ушын жаллағандыр?

 • 1 2 3 4  >  >>

  Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

  Поиск

  Услуги

  Главная страница сайта

  Категории

  Протянем друг другу руку помощи и поддержки


  Вы знаете своя права?

  Справочник

  Учреждений и организаций работающих для людей с особыми потребностями в Республики Каракалпакстан

  Сотрудничество

  Б
  л
  и
  ц
  -
  И
  н
  ф
  о
  р
  м
  а
  ц
  и
  я

  Полное имя и отчество: Авезов Саламат Юлдашевич.
  Дата рождения: 1983 год 27 июль.
  Место рождения: город Нукус.
  Образование: Нукусский Филиал ТУИТ. Факультет Информационные технологии.
  Специальность: Информатика и информационные технологии, Веб-дизайнер.
  Знак зодиака: Лев.
  Год рождения человека: Кабан.
  Читайте дальше...

  Go to Top