Саламат Авезов

| |

Таржимонлик маҳорати

 • Әлбетте пайда береди

  Сана: 30.01.2017 12:41  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Теңиз жағасында сейил қылып жүрген киси сәл арманлаўда нелердидур жерден алып, теңизге атып атырған баланы көрди. Жақынрақ барса, бала қумдан теңиз жулдызшаларыны алып, жаға болап шашылып жатар еди.

 • Ең жақсы сабақ

  Сана: 24.01.2017 11:31  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бир күни устаз ҳәм шәкирт сейилге шығыпты. Гөззал тәбият, таза ҳаўа... Қулласы, кеўил рәҳәтланатуғын көринис. Татыўлық, айдарған жердиң алдынан өтип қалыпты. Атыз шетинде ески ертеги ҳәм жамаўлы кийимини шешип қойған бир дийхан тап алыў менен бәнтмиш. Екиўиде буўымлар дийханға тийисли екенини сезди.

 • Дүньяны дүзетиў

  Сана: 18.01.2017 11:21  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бир адам екшемби күни бир ҳәптелик шаршаўын шығарайын деп ерте таңнан қолына газетасын алып күн бойы ҳеш нәрсе ислемей, ҳеш жерге бармай үйде болыўды режелестирди.
  Сол пайыт баласы қасына келип паркке қашан апаратуғынын сорады.

 • Бир дана мәйектиң жүки

  Сана: 12.01.2017 13:08  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Қурбан ата еки күн үйинде болмади. Келип қараса, қоңысының таӯықлары екинлерини шоқылап, заялап таслапты, және хамбардағы қапты тесип, әдеӯир жемди жепти. Ата оларды қуӯды, қоңысы тәрепине өтирип жиберди. Жем салынған қаплардың аӯызыны беккемлер екен, сол жерде турған бир дана мәйекти көрип қалды. Қоңысыны шақырып, мәйекти бери жибермекши болды-да, ал асығып турғаныннан бул жумысты ертенге қалдырды.

 • Айып кимде?

  Сана: 06.01.2017 12:13  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Ҳәр дайым ол уядан-бул уяға көшип жүретуғын бир кептер жасаған екен.  Негедур, уялардан келетуған сассық ийис себепли бир жайда көними жоқ еди. Буннан жүдә безип кетген қус көпти көрген, тәжрийбели кептерге мәсләҳәт салыпты. Ол болса кептердиң гәпини тыңлап, сондай депти:

 • Үш елек

  Сана: 26.12.2016 12:26  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бир адам Сократқа бир күни былай деди:
  — Билесең бе сениң достың сен ҳаққында маған не деди?
  — Тоқтап тур, – деди Сократ оған. – Әўели айтажақ болған гәплериңди үш електен өткер.
  — Үш електен? – ҳайран болды ол адам да.
  — Бир нәрсени айтпастан алдын, оны үш електен өткериў керек. Әўели ҳақыйқат елегинен. Әне сол гәп шын-ырас екенине сениң исенимиң кәмил ме?

 • Бул ҳаял ушын жүдә әҳмийетли

  Сана: 16.12.2016 11:22  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Мазалы тағамларды ҳәрқандай еркек те зор иштей менен жақсы көрип жейди. Бирақ, деген менен олардың ҳәммесиде бундай шийрин тағамлар ушын өз зайыбына миннетдаршылық сезимлерин билдире бермейди. Бир рәӯиятқа көре, дийқан ҳаял күнделикли жумыс күнине, үй-руӯызыгер ислеринен соң дастурханға бир баӯ пишен әкелип қойыпты. Шаңарағындағылар ҳайран болып оннан буның себебин сорапты. Ҳаял болса былай деп жуӯап берипти: «– Мен сизлердиң буған итибар беретуғыныңызды қаяқтан билиппен?» Қанша жыллардан бери сизлер ушын ҳәм ислеймен ҳәм аӯқат таярлайман. Бирақ, сонша ӯақыттан бери пишен емес, мазалы тағам жет отырғаныңызды бир жыллы сөз  бенен аңлатпағансызлар-ғо», – деген екен.

 • Толы ыдыс

  Сана: 11.12.2016 15:08  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Философия пәни оқытыўшысы, профессор аудиторияда студентлерге төмендегише тәжирийбе сабағын өткерди. Тәжирийбеге көре, профессор стол үстине банка қойып оның ишин орташа үлкенликтеги таслар менен толтыра баслады. Кейин студентлеринен сорады:
  — Банка, толды ма?
  Студентлер: – Аўа, толы, – деп жуўап берди.

 • Шаңарақ муқаддеслиги ҳаққында

  Сана: 06.12.2016 19:01  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Белгили философ Сократтан шәкиртлери сорады:
  — Неке кеўилдегидей болыўы ушын қандай шәртлер керек?
  — Буның ушын еки нәрсе керек, – депти уллы грек философы. – Ер «саңыраў», ал ҳаял «соқыр» болыўы керек.
  Жуўмақ: шаңарақтағы ҳәмме майда-шүйдеге қулақ аса бермеў де көп нәрселерге көз жума билиў де, уямыздың тынышлығын ҳәм беккемлигин тәмийинлейди.

 • Мийнет ҳәм жақсылық кәмилликке жетеклейди

  Сана: 01.12.2016 19:01  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Өткен заманлары бир патша өз сарайына келетуғын жол үстине үлкен бир гиддиман тас қойдырды. Саӯдагерлер, кәрӯаншылар, сарай ақсүйек хызметкерлери бул жолдан ҳәр күни өтер еди. Бирақ, олардың ҳәммеси бул үлкен тастың әтирапынан айланып өтип сарайға кирип жүре берди.
  Бир күни аӯылдан киятырған бир дийқан киси усы жолдан жүрип келе берди. Қараса, тап адамлар өтетуғын жолдың үстинде бир тас жатыр. Дәрҳал үстиндеги шекпенин шешип, жолаўшыларға кесент берип турған бул тасты жолдан алып таслаӯға киристи. Әдеӯир ӯақыттан соң терлеп-тепшип сол тасты орнынан қозғалтып шетке ысырып алып таслаӯды әмелледи.

 • Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

  Қидириш

  Хизмат кўрсатиш

  Асосий саҳифа

  Рукн

  Меҳр қўлларимизни чўзайлик

  Ўз ҳуқуқингизни биласими?

  Маълумотнома

  Қорақалпоғистон Республикасидаги алоҳида эҳтиёжли кишилар учун фаолият юритаётган муассаса ва ташкилотлар

  Ҳамкоримиз

  Б
  л
  и
  ц
  -
  М
  а
  ъ
  л
  у
  м
  о
  т

  Тўлиқ исм-шарифим: Авезов Саламат Юлдашевич.
  Туғилган санам: 1983 йил 27 июль.
  Туғилган жойим: Нукус шаҳри.
  Маълумотим: ТАТУ Нукус филиали «Ахборот Технологиялари» факультети.
  Мутахассислигим: Информатика ва ахборот технологиялари, Веб-дизайнер.
  Буржим: Арслон.
  Мучалим: Тўнғиз.
  Бавтафсил...

  Go to Top