Саламат Авезов

| |

Таржимонлик маҳорати

 • Сынаӯ

  Сана: 21.10.2016 21:59  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Фермердиң гөззал қызыны сүйип қалған шопан жигиттиң көзине дүнья тар көринип кетипди. Шопан атасының илажсызлық себебли ҳәм муҳаббатының күши менен фермердиң алдына өзи барыӯға қарар қылыпты. Жигит кеӯилиңдегини айтып атырғаныңда фермер оған бас-аяқ рәзим салып, ашықтың сөзлерине гүман қылмапты.

 • Алланың кәраматы

  Сана: 14.10.2016 10:14  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  — Илтимас маған кәрамат деген дәриңизден бир дана берип жибериң, – кишкене ғана қызалақтың бул сөзлери дәри сатыўшы ҳаялды таң қалдырды.
  — Қандай дәрини айтып атырсаң? – деп қайта сорады ҳаял.
  — Инишегим қатты аўырып жатырыпты. Анам бағана оны тек ғана Алланың кәраматы ғана қутқара алады деп айтқанын еситтим. Ағамда болса сол дәрини сатып алыў ушын жетерли ақшасы жоқ. Өзимниң азғантай жыйнап қойған ақшам бар еди. Илтимас, бир дана болса да сол дәриңизден бериң!

 • Сәлемге жараса әлик

  Сана: 13.10.2016 18:10  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бир кәмбағал ерли-зайыплы жасайтуғын еди. Ҳаялы сарымай писирип таярлайтуғын ал, күйеӯи оны дүканға апарып сатып келетуғын еди. Ҳаял сары майды дөңгелек формада ислейтуғын еди ҳәм оның аӯырлығы бәрҳа 1 кг етип жасайды. Олар усылайынша балаларын, шаңарағын бағады.
  Бир күни дүкандар сатыӯшы оған сарымайды сатып жүрген кәмбағалдан гүманланып, ҳәр күни сатып алып жүрген сарымайларды тәрезиде тартып көрди. Қараса, майлардың ҳәр бири 1 кг емес, ал 900 грамм болып шықты. Буннан сатыӯшы ғәзепке түсти.
  Ертеңине сол кәмбағал таң азанда дүканға келеди. Сатыӯшы оған ғәзеп пенен былай деди;

 • Гөззал тәрбия

  Сана: 07.10.2016 22:29  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бала әкесине:
  — Аға, мусоршы келди. Ол есик алдында турыпты.
  Әкеси былай деп жуӯап берди:
  — Балам, ол мусоршы емес. Мусоршы бизлермиз, ол тазалаӯшы. Бизлерге жәрдем бериӯ ушын келген.
  Биз санитар тазалаӯшыларды шыпакерлердей ҳүрмет ете алмасақ, ҳеш қашан кәмил инсан бола алмаймыз.

 • Мың жыллық өмир

  Сана: 01.10.2016 12:03  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Өзимиздей кеби кемшиликке ийе болған инсаларға хеш тақатымыз жоқ.
  Өмирде тек ғана еки ҳақықый бахытсызлықлар бар. Бири — қәлеген буйымыңызды алармағаңызда, екиншиси болса, алғанда садыр болады.
  Өзиңдей бол. Басқа роллер әллеқашан бәнт қылынған.
  Сиз ҳаққыңызда сондай көп өсеклер есиккенимнен, сизиң әжайып инсан екениңизге гүманым қалмады.
  Хеш қашан сизге уқсаған әпиӯайы қарағандай мәмле қылатуғын кисини / адамды жақсы көрмең.

 • Оскар Уаилд дейди...

  Сана: 21.09.2016 17:51  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Өзимиздей кеби кемшиликке ийе болған инсаларға хеш тақатымыз жоқ.
  Өмирде тек ғана еки ҳақықый бахытсызлықлар бар. Бири — қәлеген буйымыңызды алармағаңызда, екиншиси болса, алғанда садыр болады.
  Өзиңдей бол. Басқа роллер әллеқашан бәнт қылынған.
  Сиз ҳаққыңызда сондай көп өсеклер есиккенимнен, сизиң әжайып инсан екениңизге гүманым қалмады.
  Хеш қашан сизге уқсаған әпиӯайы қарағандай мәмле қылатуғын кисини адамды жақсы көрмең.

 • Көп нәрсе берген үлкен жойылтыӯ

  Сана: 20.09.2016 11:15  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бергили ойлап табыӯшы илимпаз Томас Эдисон жақтылық лампасыны ушын талшық жасаӯда еки мыңдан көбирек элементти сынаӯдан өткизди. Ал барлық сынаӯлар пайдасы жоқ болып, хеш бир жуӯмақ шықпады. Сонда оның шәкиртти шикаят қылып:
  — Бизлердиң ҳәмме сынаӯларымыз пайдасы жоқ болды. Бул жумысмыздан хеш нәрсе үйренбедик, — депди.
  Эдисон шәкиртине тынышлық пенен:
  — Биз бул жумысымыздан көп нәрсе билип алдық, мәселен, сол еки мыңға жаққын элементтен лампа жасай алмалығымызды, — деп жуӯап берипти.

 • «Еси аӯған» миллионер

  Сана: 20.09.2016 10:14  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Америкада буннан бир әсир алдын мийнеткеш, қызықыӯшан бир адам жасаған. Лекин, бир күни ол сондай ис қылған, дослары ҳәм танышлары оның ес-хуши жайында емеслигин гүманланып қалған. Ол банкдан ҳәмме ақшасыны алып, тап-таза автомашина сатып алған, оны үйине алып келгкенинен кейин, ең майда үскинелерине дейин майдалап таслаған, соң машинаны қайтадан жыйнаған. Буны көргенлер оны анық ақылдан айырған, деп ойлағанлар. Сол жумысты бир неше мәрте қайталағаныңнан кейин оның «еси аӯғанына» анық исеним қылғанлар.
  Бул адам Уолтер Крайслер еди. Ол тез арада автомобиль ислеп шығарыӯда үлкен инқилобий бурылма жасады, дүньяның ең байдәӯлет адамларының бирине айланды.

 • Алма пис...

  Сана: 12.09.2016 14:41  |  Муаллиф: Светлана Жалменова  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Әййем-әййем заманда, Қытайдың кишкене бир аӯылларының биринде бир жигит жасаған екен. Оған 36 жасында дым оғыры байып кететуғынлығы ҳақққында айтылыпты. Жигиттиң ата-анасы ҳәм пүткил аўыл халқы бул хабардан қатты қуўаныпты. Ол жигиттиң ата-бабалары бағман болып өткен екен.
  Бирақ, жигит хешбир өнерди үйренбепти. «Күш ҳәм ўақыт сарплап не қыламан, бәри бир түбинде байып кетемен ғо», деп өмирин усы тақылетте ата-анасының қарамағында өткере берипти.
  Ўақты-сааты жетип жигиттиң ата-анасы дүньядан өтипти. Жигит ата-бабасынан мийрас болып киятырған үйин ҳәм бағын сатып жиберипти.

 • Еки гүзе

  Сана: 27.08.2016 10:35  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати

  Бир адамның еки үлкен гүзеси бар еди. Ол суӯ алып келиӯи ушын гүзелерин ийин ағашға илип, сайға жол алады. Гүзелериниң бириўиниң жарығы бар еди. Оны үйине көтерип келгенше суӯдың ярымы ағып кетти. Екинши гүзе пүтин болғанлықтан бир тамшы да төгилмеди.
  Бул жағдай еки жыл тәкирарланды. Сынық гүзе өз кемшилигинен жүдә уялды. Пүтини гүзе сынық гүзеге жаман «көз» бенен қарар еди.
  Бир күни сынық гүзе ийесине деди:
  — Алдыңызда гүнәкәрман ҳәм кеширим сорайман.

 • Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

  Қидириш

  Хизмат кўрсатиш

  Асосий саҳифа

  Рукн

  Меҳр қўлларимизни чўзайлик

  Ўз ҳуқуқингизни биласими?

  Маълумотнома

  Қорақалпоғистон Республикасидаги алоҳида эҳтиёжли кишилар учун фаолият юритаётган муассаса ва ташкилотлар

  Ҳамкоримиз

  Б
  л
  и
  ц
  -
  М
  а
  ъ
  л
  у
  м
  о
  т

  Тўлиқ исм-шарифим: Авезов Саламат Юлдашевич.
  Туғилган санам: 1983 йил 27 июль.
  Туғилган жойим: Нукус шаҳри.
  Маълумотим: ТАТУ Нукус филиали «Ахборот Технологиялари» факультети.
  Мутахассислигим: Информатика ва ахборот технологиялари, Веб-дизайнер.
  Буржим: Арслон.
  Мучалим: Тўнғиз.
  Бавтафсил...

  Go to Top