Саламат Авезов

| |

Оқыў ҳәм кәсип-өнерниң коэфицентин анықлаў

Балаларымыздың келешекте оқыў ҳәм кәсип-өнерге
бөлған коэфицентин анықлаў

Балаларымыздың қызығыўшылығы ҳаққында ҳеш ойланып өзлеринен сорап көрдиңиз бе? Олар, не менен шуғылланғысы келетуғының, ким болыўын калейтуғының? «Оқы-оқы, және оқы». Егер олар қайсы сабаққа, кейин кәсипке қызығатугының билсеңиз. Ул-қызларыңызды сол кәсип ийелери менен таныстырып, сол жумысты қайтып алып барыў имканиятын жаратып берсеңиз қалай болар еди? Себеби сол таңлаған кәсибиниң қәте-кемшиликлери, қыйыншылықлары ҳәм сонында оның жеңисиниң мазасы қандай болатуғынын билсе жаман болмас еди.

Және бир жағына көз қаратсақ ҳәм пикир бөлсек. Оқыўшы жастағы балаларымыздың психологиясы ҳаққында мағлыўматлар жынаў:

1. Үйиндеги жағдайы?

2. Бөлмесинде бирдей көринистеги жыйнап алып қойған нәрселери барма?

3. Бөлмесинде қыстырып қойған сүўретлери ямаса нәрселери.

4. Дослары ҳәм сырласатуғын инсанлары кимлер?

5. Бос ўақтында не менен шуғылланады. Қызығыўшылығы демекши емеспен, тек өзи жалғыз қалғанында не ислейди екени билиў?

6. Қолында, қалтасында, папка яки сумкасында тезтезден не ушратыў мүмкин?

7. Ҳәр қуўанғанда ямаса қапа болғанда биринши мәҳәл не ислейди, қай жерге барыўы мумкин ҳәм кимге барады, айтады?

8. Кийим кеншеклерин алғанда қандай стиль, түрдегилерин сайлап алады. Соларды алғанда дослары, я жақын адамлары менен алады ма? Яки ата-анасының өзи сайлаў ҳуқықы бермей өзлери сайлап береди ма екен?

9. Ашыўланғанда қандай болады, нелерди билип-билмей қайта-қайта айтып, ислеп қояды ҳәм қай жерге, кимге барады. Яки жалғыз қалыўди қәлейме, (себеби)?

10. Қандай аўқатларды, чайларди, мүйелерди көплеў жақсы көреди. (Мысал ретинде бир Сынақ: Егер алдына мүйе түрлерин қойса ҳәр ўақыт қайсысын таңлап алып жейди).

11. Қайсы реңди жақтырады? (Мысал ретинде бир Сынақ: Бирдей нәрселерди, бирақ ҳәр қыйлы реңдегилерин қойып қайсы реңдегин салайтуғынын көриң.)

12. Қайсы спорт түрине қызығады ҳәм сол спорт түри менен шуғылланғанда оны таслап кетпейме? (Соны анықлаў) (Мысал ретинде бир Сынақ ретинде спорт каналлары қойып, журналлар берин ҳәм ой пикир сораң, бақлап көриң)

13. Қайсы сабақ, пәнлерди жақсы көреди?

14. Егер қолына музыкалы әсбап көрсетилсе қайсысын алып бираз ақыт шертиўи мүмкин ҳәм музыка қойылса қайсы бирин тыңлайды?

15. Сынақ сыпатында коэфицентине қарап санаўлы мәрте, санаўлы күн сүўрет сызыў ҳәм ҳәр сақада нени қайта-қайта сызатуғынын көрип билиў. Усы деп қайсы усташылық өнерин ул-балаларымыз таңлаў мүмкин екенин анықлаў.

Усы сораўларға жуўап алсақ баланың коэфицентин ҳәм ким болатуғының анық болмаса да, жәрдем береди деген пикирдемен.

Абатов Баўыржан Қуўатбаевич
ҚМУ, Педагогика ҳәм психология кафедрасы лаборанты.

Байланыс ушын:

Мобиль телефон: (+998 91) 303-18-82  (+998 97) 500-18-82

Telegram: +998 913031882

Эл.мәнзил: borya0384@mail.ru

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Излеў

Хызмет көрсетиӯ

Тийкарғы бөлим

Рубрика

Меҳир қолларымызды созайық

Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

Go to Top