Саламат Авезов

| |

Ең жақсы сабақ

Сана: 24.01.2017 11:31  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати  |  Ўқилди: 2430Шарҳ 0

Бир күни устаз ҳәм шәкирт сейилге шығыпты. Гөззал тәбият, таза ҳаўа... Қулласы, кеўил рәҳәтланатуғын көринис. Татыўлық, айдарған жердиң алдынан өтип қалыпты. Атыз шетинде ески ертеги ҳәм жамаўлы кийимини шешип қойған бир дийхан тап алыў менен бәнтмиш. Екиўиде буўымлар дийханға тийисли екенини сезди.

Шәкирт ҳәзилискеси келип:

— Устаз, арнаў кийимлерини алып, бир жайға жасырып қояман. Кийин панаға өтип, дийхан қандай жол тутыўыны күзетемиз. Не дейсиз?  — деди.

— Көргениңнен заўықланыўды истейсен бе? Онда бундай қыл. Сен бай ҳәм өзиңе тоқсан. Жақсысы, оның ертигине ақша салып қой. Кейин панаға өтип күзетемиз, кейин қәне не қылады екен? — депти устаз.

Шәкирт етиктиң еки пайына да бир қалтадан тейин тықты. Соң шетке өтип, күзете баслады.

Дийхан жумысыны тамамлап, кийимини киўиўге келди. Ертегини аяғына кийди, бир нәрсе тығылғаныны сезип, шешип ишине қарады. Қарады-да, таң қатты — ақша! Еки етикте де! Дөгерегине көз таслады, хеш ким жоқ. Ол отырып алып, ҳаялы қатты қәстеленип, жоқшылықтан қийналып турған бир ўақытта ғайыптан көмек берген сахаўатлы адамды шын жүректен дуўа қылды.

— Кеўил қылған нәрсеңди алдың ба?

— Аўа! Бул маған сабақлар ишинде ең жақсысы болды, — деди шәкирт.

Өзбек тилинен
Саламат Авезов
аўдармасы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Излеў

Хызмет көрсетиӯ

Тийкарғы бөлим

Рубрика

Меҳир қолларымызды созайық

Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

Go to Top